Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno–komunikacyjnej i cyfrowej

Zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 18 ust 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej wskazując bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność w wymienionych obszarach lub zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej musi zawierać:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
2. Wskazanie bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym;
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. Wskazanie alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. Wskazanie alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej a 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848).

Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji przekazywanej do Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach, podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi wniosku o zapewnienie dostępności. W szczególności jeżeli nie jest to konieczne i niezbędne do sporządzenia i rozpatrzenia wniosku, nie należy wskazywać danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych takich jak tożsamości oraz dane kontaktowe może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę wniosku o zapewnienie dostępności, z którym się Pani/Pan zwraca do Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach. Z tego powodu podanie podstawowych danych jak tożsamość i dane kontaktowe jest niezbędne dla prawidłowej obsługi wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku), w tym danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia oznacza, że ma Pani/Pan świadomość, że Administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane są przez Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.

Wniosek o zapewnienie dostępności prosimy kierować:

    Drogą elektroniczną: ropczyce@rz,policja.gov.pl
    Drogą pocztową, na adres: Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach
    39-100 Ropczyce, ul. Piłsudksiego 22

 

Powrót na górę strony